Chránená dielňa

Firma CeHaTex je dodávateľom pracovných odevov, obuvi, rukavíc a ďalších tovarov, ktoré spadajú do OOPP. Máme vlastnú výrobu výšiviek na odevy a vieme zabezpečiť akýkoľvek tovar, požadovaný zákazníkmi.

Od 30. septembra 2014 má naša firma CeHaTex, s.r.o. štatút chránenej dielne. Na základe tohoto štatútu Vám naša firma poskytuje náhradné plnenie na nami ponúkané tovary v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Z tohto zákona vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov najmenej 20 má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemernéh počtu zamestnancov za rok).

V prípade, že Vaša výrobná, spoločnosť z akýchkoľvek príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon umožňuje plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím náhradným plnením:

  • v zmysle §64 zákona zadávať zákazky;
  • odoberaním výrobkov alebo služieb podľa §64a zákona;
  • zaplatením odvodu podľa §65 zákona;
  • vzájomnou kombináciou plnenia povinností (kombináciou zamestnávania, zadávaním zákaziek, odoberaním výrobkov alebo služieb a uhradením odvodu).

Ak túto podmienku nespĺňate, máte povinnosť odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu, alebo môžete zadať zákazku chránenej dielni, prípadne odobrať výrobky alebo služby minimálne vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je zamestnávateľ povinný plniť podľa §63 odsek 1, písmeno d, odoberanie výrobkov alebo služieb.

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa“.

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

1.  fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

2.  fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)

3.  ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

4.  doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím

V prípade záujmu o náhradné plnenie, alebo otázok nás neváhajte kontaktovať.

Viac informácií ohľadom náhradného plnenia, nájdete napr. na: