OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

Veľa ľudí môže byť vo svojom zamestnaní vystavených zdravotným rizikám, týkajúcich sa dýchacích ciest. Vždy je dôležité im predchádzať. Ochrana dýchacích ciest je základom, napríklad ak pracujete v prostredí, kde sa vyskytujú prachové častice alebo nebezpečné plyny.

FILTRAČNÁ TRIEDA

NPK-P – Najvyššia prípustná koncentrácia ( koncentrácia chemickej látky, ktorej môžu byť zamestnanci vystavení nepretržite po krátku dobu, bez toho, aby pociťovali dráždenie očí alebo dýchacích ciest, alebo bolo ohrozené ich zdravie a spoľahlivosť výkonu práce.

STUPEŇ OCHRANY

Aproti organickým plynom a parám (napr. terpentín, benzín, toluén, xylén s bodom varu > 65°C
Bproti anorganickým plynom a parám (napr. chlór, bróm, sírovodík)
Eproti kyslým plynom a parám (napr. oxid siričitý, chlorovodík)
Kproti amoniaku a organickým zlúčeninám amoniaku (napr. dimetylamín)
AXproti organickým zlúčeninám s nízkym bodom varu ≤ 65°C
HGproti ortuti
P1
P2
P3
proti pevným časticiam a aerosólom

VOĽBA FILTRAČNEJ TRIEDY PODĽA ČINNOSTI

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNEJ MASKY

Výstraha: Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu ochrany dýchacích ciest. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na baleniach a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím každého OOPP si užívateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im.