Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť? (Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru)

My v CeHaTex.sk sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať Vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si prosím nasledovné informácie.

 

Reklamačný poriadok

Názov predávajúceho: CeHaTex, s.r.o.

Sídlo predávajúceho: Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín

Registrácia:spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 55573/L

IČO: 46419641

DIČ: 2023366642

IČ DPH: SK2023366642

Telefonický kontakt: +421 (0) 901 703 318

E-mail predávajúceho: cehatex@cehatex.sk

 

Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.cehatex.sk a popisuje spoluprácu medzi predávajúcim a kupujúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú. Nižšie uvedené ustanovenia sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľa, t.j. osobu, ktorá nakupuje tovar od predávajúceho pre vlastnú spotrebu. Nižšie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý kupuje tovar na účely jeho podnikateľskej činnosti za účelom jeho ďalšieho predaja.

 

Čl. I Definícia základných pojmov

Na účely tohto reklamačného poriadku je

 • a) predávajúcim spoločnosť CeHaTex, s.r.o., so sídlom Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín,
 • b) kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu, pri ktorej uzatváraní a plnení nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • c) tovarom predmet kúpy ako aj jeho jednotlivé súčasti dohodnuté v kúpnej zmluve,
 • d) vadou nedostatok spočívajúci v absencií vlastností tovaru výslovne dohodnutých v zmluve, stanovených v zákone alebo vlastností všeobecne obvyklých,
 • e) zárukou záväzok predávajúceho, že tovar bude mať v určenej alebo dohodnutej dobe (záručná doba) dohodnuté alebo stanovené vlastnosti.
 •  

  Čl. II Zodpovednosť predávajúceho za vady

  1. Predávajúci zodpovedá počas záručnej doby za vady tovaru vtedy, ak

 • a) tovar nemá zmluvnými stranami vymienené vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré sú pri takomto tovare obvyklé, za predpokladu, že tovar mal vadu v čase jeho prevzatia kupujúcim, aj keď sa táto vada prejavila neskôr,
 • b) tovar nie je funkčný a nemožno ho použiť na zmluvou sledovaný účel,
 • c) tovar má právne vady.
 • 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vtedy, ak

 • a) ide o vadu, ktorú tovar nemal v čase jeho prevzatia kupujúcim (napríklad mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, vada vzniknutá v dôsledku omeškania kupujúceho s prevzatím plnenia),
 • b) ide o vadu, ktorá nevznikla následkom porušenia povinnosti predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu bez vád (napríklad tovar nebol používaný v súlade s návodom na použitie alebo obvyklým spôsobom, vada vznikla v dôsledku neodborného zásahu kupujúceho do tovaru).
 • 3. V prípade, že kupujúci obdrží zásielku s tovarom, ktorá je poškodená alebo nekompletná, je potrebné, aby o tom informoval predávajúceho bezodkladne po prevzatí zásielky e-mailom eshop@cehatex.sk alebo telefonicky na +421 948 043 152, 323.

   

  Čl. III Poučenie kupujúceho o jeho právach pri uplatnení reklamácie

  1. V prípade odstrániteľnej vady tovaru je právom kujúceho požadovať

 • a) aby vada tovaru bola bezplatne, včas, riadne, bez zbytočného odkladu odstránená alebo
 • b) výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak sa vada týka len súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady tovaru alebo
 • c) výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti alebo
 • d) výmenu vadnej veci za bezvadnú alebo odstúpenie od zmluvy, ak sa vada po oprave opakovane vyskytuje alebo ak pre väčší počet vád nie je možné tovar riadne užívať.
 • 2. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru brániacej jeho riadnemu užívaniu je právom kupujúceho požadovať

 • a) výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy alebo
 • b) primeranú zľavu z ceny tovaru.
 •  

  Čl. IV Lehota, spôsob uplatnenia a obsah reklamácie

  1. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu najneskôr do uplynutia záručnej doby.

  2. Záručná doba plynie od dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru kupujúcim a jej dĺžka je 24 mesiacov, ak osobitná dohoda kupujúceho a predávajúceho alebo zákon neurčuje osobitnú záručnú dobu.

  3. Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť u predávajúceho písomnou formou, a to

 • a) osobne v predajni predávajúceho na adrese Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín,
 • b) poštovou zásielkou doručenou na adresu predávajúceho Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín,
 • c) elektronicky e-mailom na cehatex@cehatex.sk.
 • 4. Reklamácia musí obsahovať uvedenie vady tovaru a právo, ktoré si kupujúci pri reklamácii uplatňuje (čl. III). Kupujúcemu sa odporúča priložiť k reklamácii doklad o kúpe (faktúru alebo pokladničný blok).

  5. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie a to najneskôr pri vybavení reklamácie.

   

  Čl. V Lehoty vybavenia reklamácie

  Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

   

  Čl. VI Spôsob vybavenia reklamácie

  Reklamácia je vybavená jej riadnym ukončením a to

 • a) opravou tovaru,
 • b) výmenou tovaru,
 • c) vrátením kúpnej ceny,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
 • f) zamietnutím reklamácie.
 • O spôsobe vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho písomne spôsobom, akým bola reklamácia uplatnená, a to najneskôr v lehote do 30 dní od dňa jej uplynutia.

  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

  Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

   

  Čl. VII Odmietnutie reklamácie

  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  Ak kupujúci uplatní reklamáciu po uplynutí záručnej doby, predávajúci ju odmietne; inak reklamáciu vybaví vždy.

   

  1.Ak predávajúci za vady nezodpovedá, vybaví ju zamietnutím.

  2.Ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku len na základe odborného posúdenia znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby, alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Predávajúci v taktom prípade poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia najneskôr do 14 dní od dňa vybavenia reklamácie.

  3.Ak bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a predávajúci ju ako neopodstatnenú zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie osobu, ktorú kupujúci môže požiadať o odborné posúdenie vady. Ak je na základe odborného posúdenia preukázaná zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže kupujúci reklamáciu uplatniť znova a takúto reklamáciu predávajúci nie je oprávnený zamietnuť.

   

  Čl. IX Právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

  1.V prípade, ak kupujúci uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku alebo prostredníctvom kúpnej zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (internetový obchod), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru.

  2.Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak

 • a) tovar kupujúci poškodil alebo je tovar v dôsledku správania sa kupujúceho nekompletný,
 • b) ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • 3.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení

 • a) osobne do predajne predávajúceho na adrese Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, alebo
 • b) listinnou zásielkou doručenou na adresu predávajúceho Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, alebo
 • c) elektronicky e-mailom na eshop@cehatex.sk alebo
 • d) prostredníctvom zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 • 4.Kupujúcemu sa odporúča priložiť k oznámeniu o odstúpení doklad o kúpe (faktúru alebo pokladničný blok).

  5.Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty.

  6.Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke https://cehatex.sk/wp-content/uploads/2021/12/formular-pre-odstupenie-od-zmluvy.pdf

  7.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

  8.Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

   

  Čl. X Informácia o orgáne dozoru

  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina, tel. č.: 041/7632130, za@soi.sk.

   

  Čl. XI Informácia o možnosti riešenia sporu formou systému alternatívneho riešenia sporov

  1.Systém alternatívneho riešenie sporov umožňuje kupujúcemu riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

  2.Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

  3.Návrh podáva kupujúcemu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  4.Návrh musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa kupujúci domáha, dátum, kedy sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu iným spôsobom. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

  5.Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, odbor medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, tel.: +421 (0) 2/58 27 21 2, e-mail: ars@soi.sk, odkaz: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi